لاله های سرخ

احکام سفر
                                      بسم رب الشهداء و الصدیقین

احکام سفر :

گفته اند هشت فرسخ که از وطن دور شدی نمازت می شکند:

         دیگر زدلم چه انتظاری داری        وقتی که نماز در سفر می شکند

فرموده اند نوافل ظهر و عصر و شب ازمسافرساقط است:

        مرا چون شهیدان این قافله           بپیوند جانا در این راحله

         مرا هست امید در این سفر          میفتم ز چشمت چنان نافله

فرموده اند مسافر روزه را بگشاید هر چند رمضان باشد :

        جان آن زلف گره گیر در این راه مرا        مگشا ز سر خود همچو صیام سفرت

فرموده اند اگر می داند که نماز مسافر شکسته است و تمام بخواند باید نماز را اعاده کند :

     برداشتند  خشت سر خم باده را              یاران گذاشتند نماز اعاده را

     جبهه به خاک بود و دلم باز می تپید        از ما کسی ندید سواران جاده را

     این جا پر از پلاک قدیم و جدید بود        کس در نمی زند زچه این خانواده را

فرموده اند چون سفر حرام باشد نماز تمام است:

     بی دوست به کوی دوست رفتیم شبی        یارب تو ببخشای بر این بی ادبی

     باید   که   نماز را   گزاریم  تمام           زیرا  که   نیافتیم  سفر  را  سببی  

فرموده اند نماز در مسجد الحرام ،مسجد نبی و قبر سید الشهدا ع تمام است :

    ای  خاک  شهیدان  غیور اسلام            دانی ز  چه  ما نماز کردیم تمام

    ز آن رو که تو کوفه و مدینه هستی       هم کرببلا هستی و هم بیت الحرام

و بسیار فرموده اند برای مسافر و ما مسافریم :

   احکام تو موبه مو به سر دارم من       از شرح فراق تو خبر دارم من

 از خویش مرا به خویشتن بدرقه کن       پنهان چه ز تو ؟ عزم سفر دارم من

 

پ.ن. عازم جنوبم ،راهیان نور  به یاد همگی خواهم بود یا علی

نویسنده : نرگس
تاریخ : دوشنبه ۲۴ مهر۱۳۹۱